Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 96522 View view 35.172.233.2 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : วิชาการ  บันทักเมื่อ 15/06/2017 09:36 น.

 

คำสั่งโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
ที่ 023
/ ๒๕๖๐

เรื่อง  แต่งตั้งมอบหมายงานในหน้าที่ของสถานศึกษาให้บุคลากรปฏิบัติตามภารกิจ

กลุ่มบริหารวิชาการ

.............................................

              ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง อ้างถึงกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ      พ.ศ. 2546 มาตรา 36 กำหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 34(2) มีบทบาทหน้าที่ ขอบข่าย และภารกิจ บริหารและจัดการสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน คือ งานวิชาการ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารบุคคล เพื่อให้ การบริหารจัดการศึกษา ตามภาระหน้าที่ของสถานศึกษาที่บัญญัติไว้ในกฏหมายการศึกษา และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 45 (5) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 ประกอบกับ ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการมอบอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต อนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นของผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2546 จึงมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการดังนี้

 

              นายสุทธิวิกรณ์  สุทธะ                            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

              มีหน้าที่

              ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ มีหน้าที่ดูแล กำกับติดตาม กลั่นกรอง อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มวิชาการตามขอบข่าย และภารกิจ ด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่บุคลากรของโรงเรียนได้อย่างสะดวกคล่องตัว มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล

              ประกอบด้วย

              1.  งานบริหารกลุ่มงานวิชาการ

              2.  งานหลักสูตรสถานศึกษา

              3.  งานวัดผล ประเมินผล

              4.  งานทะเบียน

              5.  งานจัดการเรียนการสอน

              6.  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

              7.  งานแนะแนว

              8.  งานห้องสมุด

              9.  งานวิจัยในชั้นเรียน

              10.  งานสารสนเทศ

              11.  งานนิเทศการศึกษา

              12.  งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้

     13.  งานพัฒนาขีดความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

     ๑๔.  งานผลการเรียนรู้เฉลี่ย ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้

              ๑๕. งานการจัดการศึกษาปฐมวัย

              1๖.  งานการจัดการศึกษา STEM ศึกษา

     ๑๗.  งานการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาและหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     ๑๘.  งานอัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน

     ๑๙.  งานอัตราการศึกษาต่อของนักเรียน

     ๒๐.  งานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

     ๒๑.  งานการอ่านออกเขียนได้

     ๒๒.  งานการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ

     ๒๓.  งานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

              ๒๔. งานการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     ๒๕. งานการจัดการศึกษาแบบเด็กพิเศษเรียนร่วม

     ๒๖.  งานประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินภายใน


คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานวิชาการ  ประกอบด้วย

                   1. นายสุทธิวิกรณ์  สุทธะ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์             ประธานกรรมการ

                   2. นายสมชาติ  ช้างสาร           หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์             รองประธานกรรมการ

                   3. นางอำพรรณ  รัตนแพทย์      หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย                กรรมการ

                   4. นายเพิ่มพูล  เตชะแก้ว         หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา              กรรมการ

                   5. นางราตรี  มูลศรี                หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ กรรมการ

                   6. นายอดิศร  กัญจนะไชยวรรณ์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ           กรรมการ

                   7. นายประเสริฐ  กองแก้ว         หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษา                กรรมการ

                   ๘. นายทรงศักดิ์  ธีระวงศนันท์    หัวหน้ากลุ่มสาระฯ พัฒนาผู้เรียน            กรรมการ

                   ๙. นางกันย์สินี  ปิจวงค์            หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ       กรรมการและเลขานุการ

                    มีหน้าที่

1.  ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และวางแผนการดำเนินงานกลุ่มงานวิชาการ

          2.  นิเทศ กำกับ ติดตาม ดูแล และประสานการดำเนินงานในกลุ่มงานวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

          3.  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

          4.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

1. งานบริหารกลุ่มงานวิชาการ

          1.  นายสุทธิวิกรณ์  สุทธะ                             ประธานกรรมการ

          2.  นายสมชาติ  ช้างสาร                             กรรมการ

          3.  นางจินดา  ยะแสง                                 กรรมการ

          4.  นางอนันยา  มั่งมูล                                 กรรมการ

          5.  นางกันย์สินี  ปิจวงค์                               กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่

          1.  จัดระบบงาน กำกับ ดูแล นิเทศ กลุ่มงานวิชาการ

          2.  จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน วางแผนควบคุมภายในของกลุ่มวิชาการ

          3.  จัดทำข้อมูลสานสนเทศ และรายงานการดำเนินงานตามดครงการของกลุ่มงานวิชาการ เสนอโรงเรียน

          4.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

          2. งานหลักสูตรสถานศึกษา

                   1. นายสุทธิวิกรณ์  สุทธะ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์             ประธานกรรมการ

                   2. นายสมชาติ  ช้างสาร           หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์             รองประธานกรรมการ

                   3. นางอำพรรณ  รัตนแพทย์      หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย                กรรมการ

                   4. นายเพิ่มพูล  เตชะแก้ว         หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา              กรรมการ

                   5. นางราตรี  มูลศรี                หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ กรรมการ

                   6. นายอดิศร  กัญจนะไชยวรรณ์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ           กรรมการ

                   7. นายประเสริฐ  กองแก้ว         หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษา                กรรมการ

                   ๘. นายทรงศักดิ์  ธีระวงศนันท์    หัวหน้ากลุ่มสาระฯ พัฒนาผู้เรียน            กรรมการ

                   ๙. นางกันย์สินี  ปิจวงค์            หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ       กรรมการและเลขานุการ

                   มีหน้าที่

1.  วางแผนบริหารจัดการและดำเนินงานหลักสูตรสถานศึกษา

          2.  จัดระบบงาน จัดทำระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานหลักสูตรสถานศึกษา

          3.  จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการดำเนินงานตามดครงการของงานหลักสูตรสถานศึกษา

          4.  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3. งานวัดผลประเมินผล

          1. นายเพิ่มพูล  เตชะแก้ว                             ประธานกรรมการ

          2. นางสาวสุพรรณษา  ดอนจักร์                      กรรมการ

          3. นายอดิศร  กัญจนะไชยวรรณ์                      กรรมการ

          4. นางสาวแพรวพรรณ  น้ำสา                       กรรมการและเลขานุการ

          5. นางนริศรา  เร่งเร็ว                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

1.  วางแผนบริหารจัดการและดำเนินงานวัดผล ประเมินผล

          2.  จัดระบบงาน จัดทำระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวัดผล ประเมินผล

          3.  จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการดำเนินงานตามดครงการของงานวัดผลประเมินผล

          4.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4.  งานทะเบียน

                   1. นายสุทธิวิกรณ์  สุทธะ                    ประธานกรรมการ                  

                   2. นางสาวนิตยา  รวมสุข                             กรรมการ

          3. นางกันย์สินี  ปิจวงค์                                กรรมการ

          4. นางสาวแพรวพรรณ  น้ำสา                       กรรมการและเลขานุการ

 

 

          มีหน้าที่

1.  วางแผนบริหารจัดการและดำเนินงานทะเบียน

2.  จัดระบบงาน จัดทำระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน

          3.  จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการดำเนินงานตามโครงการ

ของงานทะเบียน

          4.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                  

          5. งานจัดการเรียนการสอน

          1. นางสาวณัฐพัชร์  จันทร์แดง             ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

          2. นางสาวบุษรา  จันต๊ะวงค์                ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2         

          3. นางศิรินุช  ศิวธรรมรัตน์                 ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1          

          4. นางสาวแพรวพรรณ  น้ำสา             ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2                   

          5. นางสาวพยอม  มั่งมูล                             ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

          6. นางสาวลัดดาวัลย์  เขื่อนเพชร ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

          7. นางคำพลี  ใจสม                         ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

   &

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง Chumchon Banluang School
324 ม.3 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160  เบอร์โทรติดต่อ  054-495098
ติดต่อผู้ดูแล py2chm303@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo